Metoda Warnkego – Terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego

Metoda Warnkego – Terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego jest pierwszą w Polsce metodą w całości opracowaną dla potrzeb osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksją.

Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji i afazji są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że można je zredukować lub zminimalizować, stosując odpowiedni trening.

Trudności w nauce czytania

Specyficzne trudności w uczeniu się:

 • dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania (osoba czyta wolno, z licznymi błędami, bez zrozumienia tekstu; zaburzeniu często towarzyszą trudności z opanowaniem poprawnego pisania)
 • dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania (charakter pisma dziecka jest mało staranny, niewyraźny, nieestetyczny). Przyczyną występowania dysgrafii może być nieprawidłowa interpretacja informacji słyszanych lub widzianych, zaburzenia w przetwarzaniu informacji, zła koordynacja lub zaburzenia językowe.
 • dyskalkulia to zaburzenie predyspozycji potrzebnych do rozumienia matematyki (osoba ma trudności w uczeniu się matematyki mimo inteligencji w normie, braku zaburzeń emocjonalnych, odpowiednich warunków do nauki oraz motywacji).
 • dysortografia to specyficzne zaburzenia w nauce pisania, objawiające się popełnianiem błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni i odpowiedniej motywacji do poprawnego pisania, często współwystępuje z trudnościami w czytaniu.

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 6 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • problemy logopedyczne
 • trudności w nauce
 • problemy w nauce czytania i pisania
 • zaburzenia koncentracji, uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • problemy w lateralizacji
 • problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.