Terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapia obejmuje swym zakresem pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w przypadku:

a) zaburzeń mowy związanych z niewykształconą kompetencją językową, w tym:

 • zaburzenia słuchu, głuchota, niedosłuch
 • dyslalia – zaburzenia w realizacji głosek (m.in. seplenienie, reranie)
 • alalia prolongata – prosty opóźniony rozwój mowy
 • oligofazja – zaburzenie mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej
 • alalia i niedokształcenie mowy o typie afazji – brak mowy lub niedokończony rozwój mowy z powodu, np. urazu mózgu, wypadku
 • opóźnienie mowy w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki, dzieci z zespołem poalkoholowym FAS
 • dysleksja rozwojowa – specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • autyzm, w tym zespół Aspergera

b) zaburzeń mowy związanych z zaburzeniami sprawności realizacyjnych:

 • wczesna interwencja logopedyczna – postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym
 • dysglosja – w przypadku osób z wadą zgryzu, ankyloglosją (skrócone wędzidełko podjęzykowe), w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia
 • niepłynność mówienia – jąkanie, zacinanie, giełkot
 • dyzartria – zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne

c) zaburzeń mowy związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych:

 • afazja
 • postępowanie w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych
 • w przypadku otępienia alzheimerowskiego
 • w przypadku stanów ograniczonej świadomości i zespołu zamknięcia
 • schizofazja

d) mutyzmu wybiórczego.